ETISKA REGLER

PUSSELBITAR – SAMTALSTERAPI OCH COACHING

Pusselbitar värnar om de etiska reglerna, satta av psykosyntesföreningen, och ser dem som en grund i arbetet som psykosyntesterapeut. Diplomerade terapeuter som är yrkesverksamma medlemmar i Psykosyntesföreningen förbinder sig att följa de etiska reglerna i sin terapeutiska verksamhet. Inom Psykosyntesföreningen finns en etisk nämnd, som fungerar som en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som är klient hos någon av Psykosyntesföreningens diplomerade psykosyntesterapeuter.

Den etiska nämnden består av diplomerade psykosyntesterapeuter och till grund för deras bedömningar ligger Psykosyntesföreningens etiska regler och ett fastställt klagomålsförfarande. Kontakta etiska nämnden: Som klient kan du kan vända dig till ledamöter i den etiska nämnden om du har klagomål som kan hänföras till den terapeutiska yrkesmässiga utövningen. Om klagomålet gäller ledamot i Etiska nämnden, kontakta ordförande i Psykosyntesföreningen, Anne Frandsen Brandt.

PSYKOSYNTESTERAPI

Psykosyntesterapeutisk verksamhet kan omfatta stödjande, terapeutiskt och utvecklande arbete med individer, par och grupper. I texten nedan kan ordet klient avse individ, par eller grupp.

RELATIONEN TERAPEUT – KLIENT

 1. Terapeutens mål är att öka klientens medvetenhet och självständighet, stödja personlig utveckling och förmåga att ta eget ansvar. Terapeuten eftersträvar att ge klienten möjlighet att utforska, upptäcka och använda de egna inre resurserna för all leva ett mer tillfredsställande liv.
 2. Terapeuten skall visa respekt for klientens önskemål, behov, val och gränser.
 3. Terapeuten skall avstå från varje handling och yttrande som innebär ett angrepp på klientens värdighet. Terapeuten uppmärksammar att hans/hennes kunnande inte används för att kränka, utnyttja eller förtrycka en annan individ. Sexuellt umgänge och sexuella anspelningar i form av kommentarer, gester eller fysisk kontakt får inte förekomma.
 4. Terapeut – klientrelationen är en yrkesmässig relation. Terapeuten ska visa respekt för klientens personliga integritet och självbestämmanderätt.
 5. Terapeuten skall vara medveten om och ta hänsyn till den bindning som uppstår i klient – terapeutrelationen. Terapeuten får ej för egen fördel eller vinning utnyttja denna bindning i någon form.
 6. Terapeuten ansvarar för att relationen inte utvecklas till en familjär, vänskaps- eller sexuell relation, så länge den terapeutiska processen enligt båda parterna inte är helt avslutad.
 7. Terapeuten skall undvika att utöva terapi i sina nära relationer med släkt, vänner och kollegor. Terapeuten bör också undvika att arbeta individuellt med klienter som står i nära relation till varandra.
 8. Terapeuten skall vara uppmärksam på om egna relationer eller åtaganden är i konflikt med klientens intressen. Om en sådan intressekonflikt uppstår, är det terapeutens ansvar att värna om klientens integritet.

KOMPETENS OCH KAPACITET

 1. Terapeuten skall ta hänsyn till sin kompetensnivå och kapacitet när han/hon åtar sig ett uppdrag. Terapeuten skall kontinuerligt reflektera över sin kompetens, sina värderingar och attityder och söka professionell hjälp vid problem som kan påverka yrkesutövningen.
 2. Terapeuten har ansvar for att vidmakthålla sin yrkesmässiga kompetens via handledning, egen terapi och fortbildning.

SEKRETESS

 1. Terapeuten skall hantera all information om klienten med konfidentialitet. Detta gäller vare sig han/hon anförtrotts informationen i utövandet av yrket eller på annat sätt fått tillgång till den. Tystnadsplikten gäller även själva existensen av en klientrelation.
 2. Klienten skall informeras att sekretessen kan brytas vid tillfällen då klienten bedöms som farlig för sig själv eller andra.
 3. Om terapeuten önskar använda information om klienten t ex i ett föredrag eller i en skrift, skall alltid klientens tillstånd inhämtas och anonymiteten bevaras.

ANSVAR

 1. Terapeuten skall endast ta emot klienter som han/hon har professionell kompetens att behandla.
 2. Terapeuten skall ej utföra sjukdomsbehandlande verksamhet. Om en potentiell klient är under behandling av läkare för psykiska besvär eller en klient under terapins förlopp behöver uppsöka läkare för att få en sådan behandling, bör terapeuten kontakta läkaren.
 3. Överenskommelse skall träffas mellan terapeut och klient vad gäller tider, avgift, betalningsrutiner, ledigheter och avbokningar från såväl terapeut sam klient. Terapins längd och avslut bör diskuteras.
 4. Terapeuten skall teckna en ansvarsförsäkring.
 5. Terapeuten förbinder sig att följa gällande beskattningsregler i sin yrkesutövning.
 6. Terapeut som döms i domstol skall informera föreningens styrelse, om domen gäller terapeutens yrkesutövning eller har samband med yrkesrollen.

INTRESSEKONFLIKTER OCH TVISTER

 1. I fall av intressekonflikt skall en utredning göras av den expertis som föreningens styrelse eller etiska nämnd finner lämplig. Om konflikten leder till ett försäkringsärende, kontaktar styrelsen terapeutens försäkringsbolag.